Hvad vil du gerne
søge frem?

Send dit tilbud på halm til grøn energiproduktion

Send os dit tilbud via formularen her på siden inden den XX. april 2021 kl. 12.00. Vi sender et svar retur den XX. april 2021.

Husk at gennemse udbudsbetingelserne, vores standardvilkår og indkøbspolitik.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Udfyld formularen og gør dit tilbud gældende i halmsæsonen 2021/2022

Stamdata

Stamoplysninger

Tilbud og kontrakt
Mængde og pris

Din bank

Tilbudsnummer

Tilbudsgiver kan afgive flere tilbud, men du skal anvende et tilbudsskema for hvert tilbud. Dine tilbud skal du nummerere fortløbende. Første tilbud i indeværende udbudsrunde skal altid nummereres med nr. 1.

Kontraktens løbetid


Der kan vælges følgende års løbetid: 1, 2 eller 3 år. Kontraktstart er den 1. august 2021.

Mængde og pris


Kornhalm (100 % kornhalm = byg, havre, hvede, rug, triticale).
Mikshalm (67% kornhalm + max. 33% frøgræs eller rapshalm).

Husk: Minimum 300 tons pr. tilbud

Kontraktmængde

Angiv den mængde, som du ønsker at indgå kontrakt på pr. sæson (angives i ton). Vær opmærksom på, at minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons. Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 tons.

Angiv den mængde, som du ønsker at indgå kontrakt på pr. sæson (angives i ton). Vær opmærksom på, at minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons. Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 tons.

Basispris

Angiv prisen i øre pr. kilo. Basisprisen er den gældende pris for leverancer i august måned 2021 og er baseret på et vandindhold på 13,5%.

Samtykke

Dette tilbud afgives og evt. halmleverandørkontrakt indgås i henhold til standardvilkår for halmleverancer til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S. Leverandøren har gennemlæst og accepteret disse standardvilkår, og tilbuddet er bindende ved Leverandørens underskrift. Der er indgået aftale imellem parterne, hvis AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S accepterer nærværende tilbud. Tilbuddet skal modtages senest xx.xx.2021 kl. 12:00.

Ved accept fra AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S udarbejdes detaljeret leveringsskema efterfølgende

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelser

Nærværende udbudsbetingelser gælder for halmudbud til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S.

Halmudbud med levering af halm for kommende halmsæson.

Kontraktens starttidspunkt er den 1. august 2021. Dvs. kontraktens første halmsæson løber i perioden fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.
Leveringsperiode vil være august 2021 til juli 2022.

Minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons.

Der afregnes ens kg priser for Kornhalm og Mikshalm.

Der afregnes ens kg priser for Hesston STOR-halmballer og MIDI-halmballer.

Der indgås udelukkende ”An værk”-kontrakter.

Der vil ikke være mulighed for at modtage slagge.

Tilbudsgiver vælger selv den ønskede kontraktløbetid i tilbudsskemaet. Der kan vælges mellem kontrakter på 1, 2 eller 3 års løbetid.

Kontraktens løbetid har ikke indflydelse på AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S' prissammenligning i forhold til de øvrige tilbud.

Tilbudsskemaet skal udfyldes og sendes via denne hjemmeside.

Køber

Køber

Køber er:

AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Tlf. 89 40 16 85

Ordregivers kontaktperson er:

Alice Blak Iversen
E-mail: iae@affaldvarme.dk
Tlf. 41 85 77 35

Udbudsform

Udbudsform

Det anbefales tilbudsgiver at læse AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S' Indkøbspolitik for halmindkøb, som er retningsgivende for AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S' halmindkøb.

Ligeledes anbefales det at læse standardvilkårene for halmleverancer til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgivers tilbud vil være det endelige tilbud, der indgår i tilbudsvurderingen, idet der ikke efterfølgende vil være adgang til at forhandle indholdet af tilbuddet.

AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S ønsker at henlede opmærksomhed på, at:

  • Tilbud kun tages i betragtning, hvis tilbuddet overholder forskrifterne i nærværende udbudsbetingelser og i det samlede udbudsmateriale. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbuddet afgives i overensstemmelse hermed. Risikoen for uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiver påhviler udelukkende tilbudsgiver.
  • Der er i udbudsmaterialet vedlagt en vejledning til at udfylde tilbudsformularen, som med fordel kan anvendes.
  • AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S er forpligtiget til at se bort fra tilbud, som ikke er indleveret rettidigt.

Kontraktform

Kontraktform

Tilbudsgiver skal indsende et skriftligt tilbudsskema til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S via formularen herover.

Hvis AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S accepterer det indsendte tilbudsskema, er der indgået en bindende aftale mellem parterne.

Tilbudsskemaet, som AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S returnerer med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Tilbud skal afgives og eventuel halmleverandørkontrakt indgås i forhold til Standardvilkår.

Tidsplan

Tidsplan

Den forventede tidsplan for halmudbuddet er:

Frist for aflevering af tilbud: XX. april 2021 kl. 12.00

Svarfrist for AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S: XX. april 2021

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet

Nærværende udbudsbetingelser samt bilag udgør det samlede udbudsmateriale for dette halmudbud, og fastlægger dels rammerne for gennemførelse af selve udbudsforløbet, dels krav og betingelser for levering af den udbudte ydelse.

Bilagene består af:

Maksimal kontraktmængde

Maksimal kontraktmængde

For mængder købt til den kommende halmsæson (2021/2022) gælder det, at AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S forbeholder sig ret til at se bort fra tilbud, som bringer en leverandørs samlede kontraktmængde over 45.000 tons.

Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 tons.

Øvrige krav

Øvrige krav

Tilbudsgiver tilkendegiver ved underskrift af et tilbudsskema, at tilbudsgiver vil overholde gældende love og bestemmelser i forbindelse med levering af sin ydelse.

Ligeledes tilkendegiver tilbudsgiver ved sin underskrift, at tilbudsgiver vil leve op til de etiske guidelines for leverandører, der er skrevet ind i AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S' indkøbspolitik.

Evaluering af tilbud

Evaluering af tilbud

Der henvises til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S' indkøbspolitik.

Fremsendelse af tilbud

Fremsendelse af tilbud

Tilbud sendes ved at udfylde og sende Tilbudsskemaet herover.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S i hænde senest den XX. april 2021 kl. 12.00.

Tilbudsgiver kan efter anmodning få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for afleveringen.

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere, at overvære selve åbningen af tilbuddene.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@affaldvarme.dk 

Ring eller skriv til os

Adresse

Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke