Hvad vil du gerne
søge frem?

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger

Retningslinjer for nedgravede affaldsbeholdere

Sådan kommer du i gang med nedgravede affaldsbeholdere

Retningslinjer for nedgravede

Kom godt i gang

Godt i gang med nedgravede affaldsbeholdere

I Aarhus Kommune er der mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. (i det følgende kaldet ”ejer”) kan etablere nedgravede affaldssystemer på egen grund..

Det er en forudsætning for at etablere nedgravede affaldssystemer, at retningslinjerne fra AffaldVarme Aarhus overholdes.

Ejere, der ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Aarhus Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning hos ejer.

Det gælder generelt, at etablering af nedgravede containere til indsamling af affald samt sortering og  håndtering af affald, altid skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regulativer i Aarhus Kommune.

Placering og etablering

Placering og etablering af nedgravede affaldsbeholdere

 • Ejer har mulighed for selv at etablere nedgravede eller delvist nedgravede affaldssystemer placeret på egen grund – dvs. på egen matrikel.
 • Før etableringen påbegyndes, skal ejer altid kontakte AffaldVarme Aarhus.
 • Ejer skal afholde alle omkostninger i forbindelse med etableringen og vil efter etablering have ejerskabet til systemet.
 • Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for anlægsprojektet og tilladelser, herunder undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor man vil nedgrave systemet.
 • AffaldVarme Aarhus skal godkende den konkrete løsning i forhold til affaldsvolumen, tømningshyppighed og øvrig drift.
 • Ejer er selv pligtig til at søge øvrige myndighedsgodkendelser, eksempelvis overholdelse af byggerikrav, jf. bygningsreglement og brandforskrifter.
 • Hvis der er affaldsskakte i ejendommen, skal der indhentes tilladelse fra Teknik og Miljø, Byggeri til lukning af skaktene.
 • Der bør maksimalt være 75 meter mellem hoveddør og indkastet til dagrenovation. Dette gælder for samtlige ejendommens opgange.
 • Der skal være fri passage på 0,8 m omkring det enkelte indkast (af hensyn til chaufføren på tømningsbilen) ved tømning.
 • Information til beboerne om det nye system skal varetages og bekostes af ejer.
 • Ejer skal 14 dage før første tømning ønskes gennemført, advisere AffaldVarme Aarhus om idriftsættelse af systemet. Hvis varslet på 14 dage ikke kan overholdes, kan AffaldVarme Aarhus kun tømme  containerne mod betaling af en ekstra tømning, tillagt et administrationsgebyr, som svarer til den tid, som AffaldVarme Aarhus anvender på opgaven.
 • Der skal være en frihøjde på minimum 10 meter over containeren. Der må under ingen omstændigheder være luftledninger i området over containeren.

Tekniske krav til systemet

Tekniske krav til systemet

 • Den valgte containertype skal godkendes af AffaldVarme Aarhus.
 • Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og chaufføren på tømningsbilen.
 • Containeren skal være forsynet med sikkerhedssystem i form af sikkerhedshegn eller sikkerhedsgulv, som dækker hullet over yderbeholderen ved tømning.
 • Ejer har ansvaret for, at container, krog m.v. er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Såfremt AffaldVarme Aarhus vurderer, at materiellet ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt, kan tømning udelades og småcontainere opstilles for ejers regning, indtil defekt er udbedret.
 • Afstanden fra systemets tømningskrog til midt af lastbil (kran) må maksimalt være 7 m. Der skal være god oversigt, og der må ikke være fortov, cykelsti eller parkering mellem indkast/system og det sted, hvor tømningsbilen holder.
 • Ved tømning skal:
  • Bilens støtteben kunne slås ud til fast/bæredygtigt underlag.
  • Krandirektivet skal kunne overholdes.
 • Hvis systemet placeres på køreareal, skal det beskyttes mod påkørsel.
 • Kørearealer:
  • Skal kunne tåle tung trafik, op til 32 tons.
  • Skal være mindst 3,6 meter brede og have en frihøjde over bil på 4,2 meter.
  • Tømningsbilen skal som udgangspunkt kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der kan evt. etableres en vendeplads til en lastbil efter vejlovens regler.
 • Under tømningen skal underlaget/vejbelægningen kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons på et areal, der svarer til ca. 35 cm gange 35 cm.
 • Hvis der ikke er direkte adgang mellem den nedgravede container og bilen, skal der etableres en godkendt direkte adgang. Ved stigninger som kræver anlæg af en trappe, skal denne være minimum 80 cm. bred, samt forsynes med gelænder.

Affaldssortering

Affaldssortering og dimensionering

Det er et krav, at beboerne kan sortere deres affald i de affaldsfraktioner, som kommunen kræver opsamlet ved de enkelte ejendomme, jf. Aarhus Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

Det er valgfrit for ejer, hvilke fraktioner (pt restaffald, glas/plast/metal og papir/småt pap), der skal håndteres i nedgravede løsninger.

Hvis der ikke etableres nedgravede løsninger til alle fraktioner, kan kommunen opstille beholdere på hjul eller kuber til de genanvendelige fraktioner.

 • Indkastene på beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald (fraktion) der skal i det enkelte indkast.
 • Containeren må af hensyn til vægten ved tømning maksimalt have de nedenstående voluminer:
  • Restaffald: 5 m3.
  • Papir og småt pap: 4 m3.
  • Glas, hård plast og metal: 4 m3.
 • Systemet skal etableres med et tilstrækkeligt volumen med henblik på at opnå en passende tømningsfrekvens. Anlæggene skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstra affald.

Affaldsfraktion

Volumen liter pr. husstand

Tømningsfrekvens

Restaffald

90 liter

1 gang pr. uge.

Papir og småt pap*

40 liter

Hver 14. dag.

Glas, hård plast og metal*

40 liter

Hver 14. dag.

*Det er frivilligt for ejer, hvorvidt der også etableres nedgravede løsninger til disse genanvendelige fraktioner.

 • Det bemærkes, at ejer kan søge om dispensation til, at få tømt de nedgravede containere til restaffald, mere end 1 gang om ugen. Dispensation skal søges hos AffaldVarme Aarhus.
 • Der kan kun opnås dispensation til øget tømningsfrekvens, hvis årsagen hertil skyldes forhold i jorden, der vanskeliggør nedgravning af ekstra containere og således ikke fordi grundejer har en økonomisk interesse i, at mindske antallet af nedgravede containere.
 • AffaldVarme Aarhus vil til enhver tid kunne fastsætte anden tømningsfrekvens.
 • Såfremt der ikke er den fornødne kapacitet i containeren til flere fraktioner, vil der blive opsat kuber.
 • Hvis der i bebyggelsen er mindre erhverv med en mindre mængde dagrenovationslignende affald, skal der rettes henvendelse til AffaldVarme Aarhus med henblik på, at finde en løsning.

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse

 • Ejer har ansvar for at renholde og vedligeholde systemet, så:
  • Det fungerer efter hensigten.
  • Det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Det kan tømmes på tømmedagen, uden at chaufføren først skal fjerne affald og hensatte ting fra
   pladen omkring indkastet.
  • Det i vinterperioden holdes fri for sne og is.
  • Evt. væske i bunden af yderbeholderen straks fjernes.
 • Hvis ejer ikke overholder kravet om renholdelse/oprydning omkring systemet, eller der står væske i systemet, vil beholderne ikke blive tømt.
 • Ejeren skal løbende besigtige de nedgravede containere, således at fejl og mangler hurtigst muligt kan udbedres.
 • Opstår der skader på de nedgravede containere, som ejeren mener, er opstået i forbindelse med tømning af de nedgravede containere, skal AffaldVarme Aarhus straks orienteres, så snart skaden konstateres. AffaldVarme Aarhus vil herefter videreformidle kontakten til transportøren, idet skader, som er opstået i forbindelse med tømning af nedgravede containere, udelukkende er et forhold mellem ejeren og den transportør, der tømmer de nedgravede containere.
 • AffaldVarme Aarhus er og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader, der opstår på de nedgravede containere, uanset om skaderne f.eks. er opstået i forbindelse med tømning af containerne.

Gode råd

Gode råd om nedgravede affaldsbeholdere

Vær opmærksom på:

 • At systemet er tilgængeligt og brugervenligt, også for handicappede.
 • At systemet er brandsikret/hærværkssikret.
 • At beholderlåg og dækplader skal være tætte.
 • At belægningen omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholderne.

Det er vigtigt, at indkast har en størrelse og udformning, der passer til det affald, der skal anbringes i beholderen. Indkast til restaffald skal være tilstrækkeligt stort til, at beboerne nemt kan få poser af en vis størrelse ned i beholderen. Det skal modvirke, at det virker for besværligt for beboerne, så der sættes affald på jorden omkring indkastet. Det skal også sikres, at de enkelte fraktioner holdes rene, så genanvendelsesmuligheden sikres.

Se følgende vejledende mål for nedgravede containeres indkast:

Affaldsfraktion

Mål på indkast

 

Restaffald

Bredde: 49,5 cm.

Åbning: 36,8 cm.

Indhold: 80 liter

Papir og småt pap

Bredde: 50,0 cm.

Højde: 14,5 cm.

Glas, hård plast og metal

Rundt Ø 22 cm.

Er du i tvivl om, hvordan du etablerer nedgravede affaldsbeholdere?

Kontakt os inden du går i gang

Anlægsprojekter til genbrug og affald

77 88 11 22,  tast 2

 

Ring

Anlægsprojekter til genbrug og affald

affald@affaldvarme.dk

 

Skriv