Hvad vil du gerne
søge frem?

Hvad koster det at byggemodne med fjernvarme?

Når I overvejer, om I ønsker fjernvarme til jeres område eller byggeri, er det naturligt, at I gerne vil vide, hvad prisen er.

Det er altid individuelt fra projekt til projekt, hvad fjernvarmetilslutningen koster. Men hvis I ønsker at få en fornemmelse af prisen, har vi lavet et eksempel med et prisoverslag til jer herunder.

Hvad betaler I for, når I vælger fjernvarme?

I betaler for grøn, miljøvenlig og driftssikker varme. Men mere specifikt så betaler I:

  • Investeringsbidrag
  • Byggemodningsbidrag
  • Udgiften til stikledningen

Under byggemodningsbidraget hører materialer og arbejdstid. Det er eksempelvis vores og smedens arbejdstid.

Få et hurtigt overblik

Ønsker I et prisoverslag?

Har I brug for et hurtigt prisoverslag på fjernvarmetilslutningsbidraget til jeres byggeri? Så se nærmere i prislisten herunder. Nederst på siden finder du alle aktuelle priser.

Når I er på udbudsstadiet, hvor der er fortsat er mange løse ender i projektet, kan I med fordel benytte disse priser for at få en idé om udgifterne, der kommer på fjernvarmetilslutningen.

Lad os lave et tilbud

Vi vil også gerne regne et tilbud eller overslag til jer, men det forudsætter, at I har tegninger med den ønskede føringsvej og placering af teknikrum på plads.

Bestil et tilbud

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag ved BR15 og nyere Kr. pr. måler ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 7.450,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 4.995,00
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v. 7.450,00

I skal betale et investeringsbidrag pr. måler fra AffaldVarme Aarhus. Så for hvert rækkehus med eget stik skal der betales 4.995 kr.

Hvis I derimod har et etagebyggeri, skal I betale for enten én hovedmåler (7.450 kr.), hvor man installerer egne bi-målere eller for en måler i hver lejlighed (3.725 kr. pr. måler).

I løsningen med individuelle målere fra AffaldVarme Aarhus i hver lejlighed er der krav til ledninger internt i bygningen. Til gengæld har AffaldVarme Aarhus et direkte kundeforhold med hver enkelt lejlighed.

 

Overslagspriser på ledningsarbejde

Overslagspriser på ledningsarbejde
Stikledningsbidrag Kr. pr. m. ekskl. moms
Stikledning til enfamiliehus 680,00
Hoved- og stikledning under 10 boliger/lejligheder 1.200,00
Hoved- og stikledning 10-100 boliger/lejligheder 1.600,00
Hoved- og stikledning til over 100 boliger/lejligheder 2.900,00

Priserne er inkl. materialer og rørarbejde. Men ekskl. jordarbejde. Vær opmærksom på, at meterpriserne er vejledende.

Hvad bliver den endelige pris?

Der er mange faktorer, der påvirker jeres pris. For at få den endelige pris på tilslutning af fjernvarmen, skal der derfor ligge en færdig detailprojekteret plan, som vi i AffaldVarme Aarhus kan prissætte.

Prisen er bl.a. afhængig af antallet af tilslutninger, og prisen vil bl.a. blive højere i takt med antallet af afgreninger.

Vores priser er kostægte, dvs. at vi ikke må tjene på de byggemodningsbidrag, der skal betales i forbindelse med tilslutningen til fjernvarme.

Hvad er byggemodningsbidrag?

Byggemodningsbidrag bliver opkrævet, når der skal etableres hovedledninger i nye udstykninger. Bidragets dækker de faktiske udgifter til hovedledninger, materialer og arbejdskraft. Hvor stort bidraget er, afhænger af de konkrete forhold i udstykningen.

Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag
På enkelte grunde kan der være Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag. I de fleste tilfælde vil I planmyndigheden oplyse, hvis der er et Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag på grunden.

Er du i tvivl?
Så kan du kontakte os på 77 88 11 22, tast 1.

Priserne fra AffaldVarme Aarhus, gældende fra 1. januar 2021

Prisen for at få og have fjernvarme

Fra 1. januar 2021

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

Den endelige pris på fjernvarme vil altid svinge fra projekt til projekt. Afhængigt af hvor stort jeres byggeri er, hvor byggeriet ligger og mere tekniske forhold vil prisen svinge. I vil altid skulle betale byggemodningsbidrag, stikledningsbidrag, investeringsbidrag og sokkelgennemføring, når I vælger fjernvarme til jeres byggeri.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 14.900
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 9.990
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 7.450
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 5.960
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 2.980
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 14.900
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.000
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 7.450
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 4.995
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 3.725
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 2.980
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.490
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 7.450
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.000
Stikledningsbidrag Kr. ekskl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 830
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 680

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@affaldvarme.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@affaldvarme.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Priser for fjernvarme
Abonnement Kr. ekskl. moms
Abonnement, 1,5-3,0 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 612,00
Abonnement, 3,5-6,0 m3/h 1.392,00
Abonnement, 10,0-20,0 m3/h 1.856,00
Abonnement, Qp 25,0-60,0 2.780,00
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kr. ekskl. moms
Effektbidrag pr. m2 10,40
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m2* 5,20
Varmeforbrug Kr. ekskl. moms
Kr. pr. MWh 520,00
Kr. pr. kWh 0,52
Gebyr for dårlig afkøling Kr. ekskl. moms
Kr. pr. grad pr. MWh 7,80
Kr. pr. grad pr. kWh 0,0078

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse.


m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en måler på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr.

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1. og 2. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
3. rykker 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** (mindste pris) 400,00
Indenretlig gebyrer, private inddriver (mindste pris) 1.025,00
Liste over øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. ekskl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 64
Flytte- og slutopgørelse 64
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 550
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 40
Gebyr for 6 årlige fakturaer 40
Gebyr for 12 årlige fakturaer 160
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug
Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. ekskl. moms
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 68

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Montørarbejde Kr. ekskl. moms.
Montørbesøg - el + syn inkl. materialer 636
Forgæves kørsel/montørbesøg 480
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. ekskl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 480
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 480
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.440
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt os
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Ekskl. varmemåler 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt os
Beskadiget føler 1,5-2,5 m3/h inkl. montering 830
Beskadiget føler større end 2,5 m3/h Kontakt os
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Administration ved manglende kontakt til måler*** 1.440
Ny varmemåler 1,5 m3/h 1.796
Ny varmemåler 2,5 m3/h 2.896
Ny varmemåler 3,5 m3/h 5.996
Ny varmemåler 6 m3/h 5.996
Ny varmemåler 10 m3/h 8.256
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt os
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.480
Dataudtag leveret i varmemåler 1.000

* Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

 

*** Tilfælde, hvor AffaldVarme Aarhus ikke kan komme i kontakt med måler, og årsagen er forårsaget af kunden. Det kan også være i forbindelse med en bortkommen eller defekt måler

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.800,00
Håndtering af varmemåler 1.800,00
Ny måler 2.245,00
Administration 650,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2021

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2021

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2021
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 37,92
Affaldsvarme-afgift 20,79
Elafgift, elkedel 0,02
Olieafgift 1,84
CO2-afgift (kvoteomfattet) 10,59
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 12,24
Affaldsvarme-afgift 17,74
Elafgift, elkedel 0,28
Olieafgift 0,66
CO2-afgift (kvoteomfattet) 3,43
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 12,91
Affaldsvarme-afgift 21,90
Elafgift, elkedel 0,42
Olieafgift 1,10
CO2-afgift (kvoteomfattet) 3,71
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 30,41
Elafgift, elkedel 0,66
Olieafgift 2,78
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,60
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 16,73
Elafgift, elkedel 0,20
Olieafgift 0,48
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,10
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,24
Affaldsvarme-afgift 62,27
Elafgift, elkedel 0,40
Olieafgift 0,14
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,08
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2021
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 61,01
Elafgift, elkedel 0,46
Olieafgift 0,04
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,70
Affaldsvarme-afgift 60,84
Elafgift, elkedel 0,18
Olieafgift 4,64
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,20
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,97

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2020

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2020

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2020
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,07
Affaldsvarme-afgift 20,48
Elafgift, elkedel 8,90
Olieafgift 0,81
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,22
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 8,03
Affaldsvarme-afgift 3,24
Elafgift, elkedel 3,01
Olieafgift 0,53
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,49
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2020
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,79
Affaldsvarme-afgift 24,76
Elafgift, elkedel 8,62
Olieafgift 1,08
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,49
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 1,17
Affaldsvarme-afgift 34,49
Elafgift, elkedel 13,98
Olieafgift 1,11
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,62
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 5,21
Affaldsvarme-afgift 40,63
Elafgift, elkedel 12,88
Olieafgift 2,69
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,20
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 2,62
Affaldsvarme-afgift 98,00
Elafgift, elkedel 11,47
Olieafgift 0,37
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,86
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 2,98
Affaldsvarme-afgift 65,12
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 3,04
CO2-afgift (kvoteomfattet) 1,26
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,32
2020
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 32,79
Affaldsvarme-afgift 71,96
Elafgift, elkedel 5,94
Olieafgift 1,50
CO2-afgift (kvoteomfattet) 10,12
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
September Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 22,93
Affaldsvarme-afgift 45,97
Elafgift, elkedel 14,33
Olieafgift 1,99
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,58
2020
Oktober Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,02
Affaldsvarme-afgift 11,93
Elafgift, elkedel 1,51
Olieafgift 1,59
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,39
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
November Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,03
Affaldsvarme-afgift 10,75
Elafgift, elkedel 6,20
Olieafgift 1,15
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,27
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2020
December Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 18,22
Elafgift, elkedel 4,69
Olieafgift 2,00
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,45
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03

Bliv klogere på prisen

Bestil et opkald herunder, og så ringer vi til dig (hverdage mellem kl. 8 og 15).

Jeg giver samtykke til, at AffaldVarme Aarhus må anvende de indtastede informationer. Jeg er indforstået med min ret til at tilbagekalde mit samtykke.

Læs mere i vores privatlivspolitik

Udfyld venligst, så vi undgår falske beskeder fra robotter.