Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernvarmepriser

Se aktuelle priser på fjernvarme fra AffaldVarme Aarhus. Priserne gælder fra 1. januar 2021.

Fjernvarmepriser fra 2016 til i dag

Pris for fjernvarme fra AffaldVarme Aarhus

Fra 1. januar 2021
1. juni 2020 - 31. december 2020
1. januar 2020 - 31. maj 2020
Fra 2016-2019

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Priser for fjernvarme
Abonnement for de fleste privatboliger og mindre erhvervsbygninger Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 1,5-2,5 m³/h 765,00
Priser for fjernvarme
Abonnement ved større varmemåler og større forbrug Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 3,5-6 m³/h 1.740,00
Abonnement, måler str. 10-15 m³/h 2.320,00
Abonnement, måler str. ≥25 m³/h 3.475,00

Læs mere om abonnement og størrelsen på din varmemåler nedenfor.

Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kr. inkl. moms
Effektbidrag pr. m² 13,00
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m²* 6,50
Varmeforbrug Kr. inkl. moms
Varmeforbrug pr. MWh 650,00
Varmeforbrug pr. kWh 0,65
Gebyr for dårlig afkøling Kr. inkl. moms
Gebyr pr. grad pr. MWh 9,75
Gebyr pr. grad pr. kWh 0,0098

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkræves efter din varmemålers størrelse og dit behov for varme og varmt vand. Den mindste måler dækker behovet i de fleste privatboliger. Ved meget store enfamilieshuse kan der være behov for en større måler. Det er f.eks. når boliger har flere badeværelser med dobbeltbrusekabiner med store brusehoveder.

m3/h = qp
qp er det nominelle flow og angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers qp på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en qp på 1,5-2,5.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Fjernvarme Plus

Fjernvarme Plus

Med Fjernvarme Plus lejer du fjernvarmeenheden af AffaldVarme Aarhus. Dermed sparer du 15-20.000 kr., som et nyt anlæg typisk koster.

Som abonnent på Fjernvarme Plus får du:

  • Installation og leje af fjernvarmeenhed
  • Service, reparationer og vedligeholdelse
Fjernvarme Plus
Abonnement Pr. måned
Fjernvarme Plus 199 kr.

Uanset om du har Fjernvarme Plus eller ej betaler du desuden:

  • Fast årligt abonnementsbidrag
  • Effektbidrag - afhænger af din boligs størrelse
  • Forbrug - afhænger af hvor meget varme og varmt vand du bruger

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1. og 2. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
3. rykker 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Lukkebesøg 400,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** (mindste pris) 400,00
Indenretlig gebyrer, private inddriver (mindste pris) 1.025,00
Liste over øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug
Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. inkl. moms
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 85,00

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Montørarbejde Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el + syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt os
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Ekskl. varmemåler 1.800,00 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt os
Beskadiget føler 1,5-2,5 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 2,5 m3/h Kontakt os
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Administration ved manglende kontakt til måler*** 1.800,00
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt os
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

 

*** Tilfælde, hvor AffaldVarme Aarhus ikke kan komme i kontakt med måler, og årsagen er forårsaget af kunden. Det kan også være i forbindelse med en bortkommen eller defekt måler

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

Den endelige pris på fjernvarme vil altid svinge fra projekt til projekt. Afhængigt af hvor stort jeres byggeri er, hvor byggeriet ligger og mere tekniske forhold vil prisen svinge. I vil altid skulle betale byggemodningsbidrag, stikledningsbidrag, investeringsbidrag og sokkelgennemføring, når I vælger fjernvarme til jeres byggeri.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Stikledningsbidrag Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@affaldvarme.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@affaldvarme.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

Priser gælder kun for varmemålere op til 1,5 m3/h. Kontakt os, hvis du har en større måler.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.800,00
Håndtering af varmemåler 1.800,00
Ny måler 2.245,00
Administration 650,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Priseksempel Sådan kan du beregne din pris

Priseksempler for et typisk lavenergihus

Type Overslag årlig varmepris
Hus lavenergi 170 kvm (forventet årligt forbrug: 10,2 MWh) 8.500

Et enfamiliehuse opført fra 2015 og fremefter har et gennemsnitligt varmebehov på  60 kWh (0,06 MWh) pr. m2 pr. år.

Varmebehovet er opgjort ud fra et gennemsnit af vores egne forbrugsdata.

 

Sådan beregner du selv din pris

Den samlede varmepris består af

  • abonnementsbidrag
  • effektbidrag, som opgøres ud fra boligens størrelse
  • og et forbrugsbidrag, som opgøres ud fra forbrug. 

Effektbidraget beregnes: pris effektbidrag x hus m2

Forbrugsbidraget beregnes: pris forbrugsbidrag x forbrug 

Ved at sætte alt dette ind i en formel kan du beregne din reelle forventede varmeudgift i 2021. 

Prisen er inkl. moms og er beregnet 8. februar 2021

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

 

Priser for fjernvarme
Abonnement Kr. inkl. moms
Abonnement, 1,5-3,0 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 790,00
Abonnement, 3,5-6,0 m3/h 1.795,00
Abonnement, >10,0-20,0 m3/h 2.395,00
Abonnement, ≥25,0-60,0 m³/h 3.590,00
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag
Effektbidrag pr. m2 14,500
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m2* 7,250
Varmeforbrug
Kr. pr. MWh 650,00
Kr. pr. kWh 0,650
Gebyr for dårlig afkøling
Kr. pr. grad pr. MWh 8,50
Kr. pr. grad pr. kWh 0,0085

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse. m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en måler på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1. og 2. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
3. rykker 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400,00
Indenretlig gebyrer, private inddriver min. 1.025,00
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms.
Betaling via betalingsservice og kort 0,00
Regningskopier pr. stk. 62,50
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Fakturagebyr ved ikke elektronisk betalingsformer 25,00
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug

Indberetning af måleraflæsninger

Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. inkl. moms.
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 85,00

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el+syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt AffaldVarme Aarhus
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt AffaldVarme Aarhus
Beskadiget føler 1,5-10 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Bortkommen varmemåler 1,5 m3/h 3.445,00
Bortkommen varmemåler 2,5 m3/h 4.820,00
Bortkommen varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Bortkommen varmemåler 6 m3/h 8.695,00
Bortkommen varmemåler 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag

 

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. 

Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

 

Her gælder særlige regler. De omfatter Overordnet byggemodningsbidrag, også kaldet Hvilende byggemodningsbidrag.

Dertil kommer Byggemodningsbidrag, Stikledningsbidrag og Investeringsbidrag.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag
Stikledningsbidrag Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@affaldvarme.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@affaldvarme.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.875,00
Håndtering af varmemåler 1.875,00
Ny måler 2.245,00
Administration 625,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidig afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Oversigt over fjernvarmepriser
Abonnement Kr. inkl. moms
Abonnement, 1,5-3,0 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 790,00
Abonnement, 3,5-6,0 m3/h 1.795,00
Abonnement, 10,0-20,0 m3/h 2.395,00
Abonnement, 25,0-60,0 m3/h 3.590,00
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kroner inkl. moms
Effektbidrag pr. m2 12,500
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m2* 6,250
Varmeforbrug
Kr. pr. MWh 565,00
Kr. pr. kWh 0,565
Gebyr for dårlig afkøling
Kr. pr. grad pr. MWh 8,50
Kr. pr. grad pr. kWh 0,0085

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse. m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en størrelse på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,05 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
Lukning af varmemåler 400,00
Genåbning af varmemåler (ekskl. moms) 400,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer - ekskl. moms Kr. ekskl. moms.
Regningskopier pr. stk. 40,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 64,00
Flytte- og slutopgørelse 64,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 550,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 40,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 40,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 160,00
Sikkerhedsstillelse* 3 mdr. aconto forbrug
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer - inkl. moms Kr. inkl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Sikkerhedsstillelse* 3 mdr. aconto forbrug

Indberetning af måleraflæsninger

Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr.
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning (ekskl. moms) 68,00
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning (inkl. moms) 85,00

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse
Sikkerhedsstillelse* 3 måneders aconto forbrug

* AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el+syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt AffaldVarme Aarhus
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt AffaldVarme Aarhus
Beskadiget føler 1,5-10 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Bortkommen varmemåler 1,5 m3/h 3.445,00
Bortkommen varmemåler 2,5 m3/h 4.820,00
Bortkommen varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Bortkommen varmemåler 6 m3/h 8.695,00
Bortkommen varmemåler 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag

 

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. 

Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

 

Her gælder særlige regler. De omfatter Overordnet byggemodningsbidrag, også kaldet Hvilende byggemodningsbidrag.

Dertil kommer Byggemodningsbidrag, Stikledningsbidrag og Investeringsbidrag.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag
Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@affaldvarme.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@affaldvarme.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.875,00
Håndtering af varmemåler 1.875,00
Ny måler 2.245,00
Administration 625,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

2018

Fjernvarmepriser 2018

 

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.01.18-30.04.18 (PDF)

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.05.18-30.06.18 (PDF)

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.07.18-31.12.18 (PDF)

Administrative gebyrer (PDF)

Serviceydelser (PDF)

Tilslutningsbidrag (PDF)

Kul-, olie- og CO2-afgift (PDF)

 

Varmetaksten var sænket ekstraordinært fra 1. maj til 31. december 2018

 

Hvis du har modtaget en opkrævning fra AffaldVarme Aarhus gældende fra den 1. maj, så vil de nedsatte fjernvarmetakster fremgå af din regning.

 

Årsagen til nedsættelsen er, at AffaldVarme Aarhus fik medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og derfor modtog en afgiftsgodtgørelse på i alt 211 mio. kr.

 

Aarhus Byråd besluttede den 4. april 2018 at følge Energitilsynets anvisning og tilbageføre afgiftsgodtgørelsen til AffaldVarme Aarhus’ varmekunder gennem en takstnedsættelse for perioden 1. maj til den 31. december 2018.

Se prisudviklingen for fjernvarme

Varmeprisen kan svinge fra år til år eller blive ændret i årets løb

Energitilsynet har slået fast, at et overskud (overdækning) eller et underskud (underdækning) i fjernvarmeforsyningen i ét år som udgangspunkt skal afregnes i det følgende års varmepris.

Traditionelt ændres prisen ved årsskiftet, men AffaldVarme Aarhus har også mulighed for at ændre taksten, når prisen på varme stiger eller falder. Derved kan store prisudsving minimeres.

Prisudvikling fra 1995-2020

I 1998 steg varmeprisen pga. nye statsafgifter, men herefter har den været faldende frem til 2007, bl.a. på grund af omlægning af lån og afskrivninger.

Prisen falder og stiger igen

I 2008 gav tilbagebetaling af en stor overdækning et prisfald. I 2009 blev det besluttet at tilbagebetale den resterende overdækning via et engangsbeløb og prisen steg igen. Herefter er prisen steget yderligere hovedsageligt pga. stigende brændselspriser og afgifter.

I 2012 var der et mindre fald pga. tilbagebetaling af en overdækning fra 2011. I 2013 og 2014 steg prisen igen pga. forsyningssikkerhedsafgiften.

Bortfaldet pr. 1. januar 2015 af såvel forsyningssikkerhedsafgiften som forårspakke 2.0 fra 2009 medførte et markant fald. Såvel i 2015 som 2016 var prisen ekstra lav pga. reguleringen fra overskud året før. Prisen steg igen i 2017, hvor der ikke er en regulering fra tidligere år.

Penge tilbage til kunderne

I 2018 får AffaldVarme Aarhus har fået medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag, og de penge tilbageføres til kunderne i 2018. Derudover har der været en yderligere prisfald pga. et overskud i regnskab 2017, som er tilbageført til kunderne i løbet af 2018.

I 2019 "normaliseres" priserne igen. Dog giver et overskud fra regnskab 2018 et prisfald i 2019. Et underskud i regnskabet 2019 giver en prisstigning i 2020, så udgifterne er lidt højere end i 2017.

Se udviklingen

Diagrammet viser takstudvikling. Taksterne er vist som indeks, med udgangspunkt i 1995, og er inklusive statsafgifter og moms m.v. (1995 =  indeks 100)    

Hent almindelige og tekniske bestemmelser

Bestemmelser for fjernvarme: Bliv klogere her

Hvis du vil være helt skarp på bestemmelserne for fjernvarme, kan du bliver det her. De nuværende bestemmelser gælder fra 1. marts 2020.

Se også Tillæg til Tekniske bestemmelser, der kun er gældende for et område omkring Lisbjerg.

Klage- og ankevejledning

Oplever du, at det gennem dialog ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende løsning på en tvist mellem dig og AffaldVarme Aarhus, kan du klage til os.

Vi er her for dig

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på?

Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage.

Klik her og skriv til os

Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan hjælpe med alt fra spørgsmål til din regning eller tekniske spørgsmål om dit anlæg og måler.

Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage fra kl. 8-15.

Ring til os på 77 88 10 10,
tast 1