Hvad vil du gerne
søge frem?

Affald i tal 

Dyk ned i tal og data for affald, sortering og genanvendelse i Aarhus kommune.

Et hurtigt overblik

2020 i store tal

60.930 afhentninger af storskrald

3,5 mio. tømninger af affaldsbeholdere

1,5 mio. besøg på genbrugsstationerne

260.385 ton affald blev indsamlet i alt

64,6 % af alt affald blev sendt til genbrug og genanvendelse

Lidt baggrund

AffaldVarme Aarhus står for at hente affald hos ca. 353.000 personer fordelt på ca. 170.000 husstande.

Services
I Aarhus har man obligatoriske affaldsordninger for restaffald, papir og småt pap samt glas, hård plast og metal, som hentes ved husstanden. Det er også muligt at tilkøbe den frivillige ordning for haveaffald, hvor man fast får hentet haveaffald fra februar til november.

Derudover kan alle bestille afhentning af storskrald, benytte de seks genbrugsstationer og den gentænkte genbrugsstation REUSE.

Kommunale bygninger og institutioner
Fra 1. juni 2019 blev det AffaldVarme Aarhus' opgave at hente affaldet hos kommunale bygninger og institutioner. De skal sortere på samme måde, som folk skal derhjemme. Sorteringen skal være fuldt implementeret i sommeren 2022.

 

Du afleverer, vi henter

Samlede affaldsmængder

Affaldet bliver enten afleveret på genbrugsstationerne eller hentet hjemme ved dig. Når det hentes, kaldes det en henteordning. 

Aarhus kommune vokser år for år. Jo flere vi bliver, jo mere affald producerer vi som udgangspunkt i alt. 

At affaldsmængderne stiger fra 2019 til 2020 skyldes dog også, at affald fra kommunale institutioner nu også tæller med. Derudover er mængden af byggeaffald steget i 2020. Det skyldes formentlig de mange corona-projekter, der er blevet lavet i de aarhusianske hjem.

Når der er et fald i mængderne i 2018, er forklaringen hovedsageligt den tørre sommer, som gav mindre haveaffald end normalt.

Her kommer affaldet fra
2020 Ton
Genbrugsstationer 160.680
Henteordning 99.705
Ton i alt 260.385
Her kommer affaldet fra
2019 Ton
Genbrugsstationer 144.925
Henteordning 94.395
Ton i alt 239.320
Her kommer affaldet fra
2018 Ton
Genbrugsstationer 139.585
Henteordning 92.570
Ton i alt 232.155
Her kommer affaldet fra
2017 Ton
Genbrugsstationer 145.890
Henteordning 90.075
Ton i alt 235.965

De samlede affaldsmængder fordelt på type

Diagrammer, der viser affaldet fordelt på affaldstyper i 2017-2020

Hvad sker der med affaldet?

Overordnet kan der ske fem ting med affaldet:

Direkte genbrug - Produkterne bliver genbrugt, som de er og til samme formål uden yderligere behandling.

Genanvendelse – Affaldet bliver sendt til videre forarbejdning for at blive genanvendt.

Energiudnyttelse – Affaldet forbrændes og bliver til fjernvarme og el.

Deponi – Behandling af affald, der hverken kan energiudnyttes eller genanvendes.

Specialbehandling – Behandling af affald, der indeholder miljøskadelige stoffer.

De seneste år var fordelingen som vist i diagrammet her.

Diagrammer, der viser hvad der sker med affaldet i 2017-2020

Genanvendelse af affald

EU stiller stadig større krav til, hvor meget husholdningsaffald der bliver genanvendt.

I 2025 skal 55% af husholdningsaffaldet genanvendes. 
I 2030 skal 60% af husholdningsaffaldet genanvendes.
Og i 2035 skal 65% af husholdningsaffaldet genanvendes.

Fra 2020 skal genanvendelsesprocenten opgøres efter en ny beregningsmetode fra EU, hvor procenten angiver, hvor meget af det indsamlede affald, der reelt er blevet genanvendt, efter fejl og urenheder er sorteret fra.

Genanvendelsesprocenten er beregnet ud fra alt det affald, der er indsamlet fra husstandene - både på genbrugsstationer og i henteordninger. Bygge- og anlægsaffald (som jord, beton, tegl og lignede) bliver dog ikke betegnet som husholdningsaffald og tæller derfor ikke med.

I diagrammet her kan du se den reelle genanvendelsesprocent i Aarhus.

Diagram over genanvendelsesprocenten i 2020

Kommunale institutioner og bygninger

I 2019 overtog AffaldVarme Aarhus afhentningen af affald fra kommunale institutioner og bygninger.

Ordningen dækker omkring 600 kommunale bygninger, som spænder fra skoler, vuggestuer og lokalcentre til sportsanlæg, biblioteker og jobcentre.

Kommunale institutioner skal også sortere deres affald, men det forventes først at være helt implementeret i 2022.

Affaldsmængder
2020 Ton
Restaffald 3.480
Genanvendeligt affald 370
Affaldsmængder
2019 Ton
Restaffald 1.250
Genanvendeligt affald 110

Affald fra husstandene

Pr. indbygger og pr. husstand

Så meget affald får du hentet om året

Restaffald

Kg pr. indbygger om året

Restaffald er det affald, der ikke kan genanvendes. Hver indbygger producerede i gennemsnit ca. 4 kg restaffald om ugen i 2020. 

Generelt bliver vi bedre til at sortere og genanvende år for år. De kilo som hver indbygger smider ud om året har været faldende fra 2017 til 2019. I 2020 er der dog sket en stigning, som skyldes, at mange har været mere hjemme på grund af corona. 

Genanvendeligt affald

Kg pr. indbygger om året

Genanvendeligt affald er i denne sammenhæng glas, hård plast og metal samt papir og småt pap.

Når “glas” forsvinder mellem 2017 og 2018, er det fordi, det nu er en del af det samlede tal for glas, plast og metal.

Hver indbygger afleverede i gennemsnit ca. 0,5 kg glas, plast og metal og ca. 0,5 kg papir og småt pap om ugen i 2020. 

Restaffald
Kg pr. husstand om året

Restaffald er det affald fra husstanden, der ikke kan genanvendes. Hver husstand producerede i 2020 i gennemsnit ca. 8 kg restaffald om ugen.

Generelt bliver vi bedre til at sortere og genanvende år for år. De kilo, som hver husstand smider ud, har været faldende siden 2017. I 2020 er der dog sket en lille stigning, som skyldes, at mange har været mere hjemme på grund af corona. 

Diagram over restaffald i kg pr. husstand om året i 2017-2020

Genanvendeligt affald
Kg pr. husstand om året

Genanvendeligt affald er i denne sammenhæng glas, hård plast og metal samt papir og småt pap.

Når “glas” forsvinder mellem 2017 og 2018, er det fordi, det nu er en del af det samlede tal for glas, plast og metal.

Hver husstand afleverede i gennemsnit ca. 1 kg glas, plast og metal og ca. 1 kg papir og småt pap om ugen i 2020

Diagram over genanvendeligt affald i kg pr. husstand fra 2017-2020

Sådan fordeler glas, hård plast og metal sig

Her ses den procentvise fordeling af alt det affald, som afleveres i beholderne til glas, plast og metal i Aarhus kommune.

Fejlsorteret affald er f.eks. madrester, gummi, blød plast, lukkede poser og bøtter med indhold. Det bliver til strøm og varme på forbrændingsanlæg i Danmark.

Fejlsorteret porcelæn m.m.: Ødelagt porcelæn, keramik og stentøj som fejlagtigt er blevet afleveret i beholderen til glas, hård plast og metal, bliver frasorteret og genanvendt for sig, men fragmenter herfra forringer kvaliteten af glasset.

2018

2019

2020

Haveaffald

5 % af husstandene i Aarhus kommune har valgt at tilkøbe ordningen for haveaffald, hvor de fast får tømt en beholder til haveaffald i havesæsonen. Faldet i mængden af haveaffald i 2018 skyldes det meget tørre sommervejr, som hæmmede plantevæksten.

Indsamlet mængde haveaffald:

  • 2020: 1.236 ton
  • 2019: 1.216 ton
  • 2018: 1.050 ton
  • 2017: 1.220 ton
Forskellige løsninger

Indsamling af restaffald og genanvendeligt affald

Alle 170.000 husstande i Aarhus kommune har en ordning for restaffald og genanvendeligt affald (glas, plast og metal samt papir og småt pap), som hentes ved husstanden. Affaldsløsningerne kan dog være meget forskellige afhængig af boligtype.

De fleste husejere har egne beholdere, mens der i midtbyen er mange offentlige nedgravede affaldsbeholdere. I andre bebyggelser, for eksempel i boligforeninger, bruges der blandt andet kuber, nedgravede affaldsbeholdere, storcontainere, central- og mobilsug, alt efter det lokale behov.

32 % af husstandene har egen beholder

45 % af husstandene har en fælles løsning

23 % af husstandene benytter offentlige nedgravede beholdere

Antal affaldsbeholdere

Antal beholdere til restaffald
Antal beholdere til genanvendeligt affald

2020

Antal beholdere til restaffald i 2020

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

I de senere år er de nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.753
Store beholdere på hjul 9.443
Nedgravede beholdere 1.330
Storcontainere inkl. affaldssug 266

2019

Antal beholdere til restaffald i 2019

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

I de senere år er de nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

At antallet af storcontainere er steget fra 2018 til 2019 skyldes alene, at kravene til dataregistreringen er blevet ændret. Det er derfor ikke udtryk for, at antallet faktisk er steget.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.759
Store beholdere på hjul 9.380
Nedgravede beholdere 1.202
Storcontainere inkl. affaldssug 262

2018

Antal beholdere til restaffald i 2018

 

Alle husstande skal have en ordning til deres restaffald.

Løsningerne varierer alt efter boligtype.

Tallene for 2018 og 2017 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.575
Store beholdere på hjul 8.330
Nedgravede beholdere 1.076
Storcontainere inkl. affaldssug 86

2017

Antal beholdere til restaffald i 2017

 

Alle husstande skal have en ordning til deres restaffald.

Løsningerne varierer alt efter boligtype.

Tallene for 2018 og 2017 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.625
Store beholdere på hjul 8.510
Nedgravede beholdere 962
Storcontainere inkl. affaldssug 82

2020

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2020

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Tallene for 2019 og 2020 omfatter altså affaldsløsninger ved både private husstande og kommunale bygninger. Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 60.234
Store beholdere på hjul 5.5610
Nedgravede beholdere 1.551
Kuber 701
Storcontainere 471

2019

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2019

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Tallene for 2019 og 2020 omfatter altså affaldsløsninger ved både private husstande og kommunale bygninger. Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 59.687
Store beholdere på hjul 5.315
Nedgravede beholdere 1.365
Kuber 784
Storcontainere 564

2018

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2018

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Tallene for 2018 og 2017 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 59.050
Store beholdere på hjul 4.830
Nedgravede beholdere 1.169
Kuber 853
Storcontainere 402

2017

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2017

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Tallene for 2018 og 2017 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.300
Store beholdere på hjul 4.780
Nedgravede beholdere 1.017
Kuber 853
Storcontainere 354

Genbrugsstationerne

Så meget bliver afleveret

Samlede affaldsmængder på genbrugsstationerne

Rigtig mange benytter de syv genbrugsstationer (inkl. REUSE) i Aarhus kommune.

Årligt afleverer de op mod 145.000 ton affald, men i 2020 var mængden oppe over 160.000 ton, hvoraf 0,3 % blev sendt til direkte genbrug og 88 % til genanvendelse.

I forhold til tidligere år er mængden af byggeaffald steget betydeligt i 2020. Det skyldes formentlig de mange corona-projekter, der er blevet lavet i de aarhusianske hjem.

I 2018 betød den tørre sommer til gengæld, at langt færre havde brug for at aflevere haveaffald, hvilket kan ses på tallene.

Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne
Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne i ton
2020 160.680 ton
2019 144.925 ton
2018 139.585 ton
2017 145.890 ton

I diagrammerne kan du se, hvordan affaldsmængder er fordelt på forskellige affaldstyper.

Diagram over fordelingen af affaldstyper afleveret  på genbrugsstationerne i 2017-2020

Hvad sker der med affaldet fra genbrugsstationerne?

0,3 % blev sendt til direkte genbrug

88 % blev sendt til genanvendelse

9,9 % blev energiudnyttet til el og fjernvarme

1,7 % blev sendt til deponering

0,1 % blev sendt til specialbehandling

Besøg på genbrugsstationerne

Hvert år oplever vi en stigning i antallet af besøg på vores genbrugsstationer.

  • 2020: 1.502.475 besøg
  • 2019: 1.339.100 besøg
  • 2018: 1.311.075 besøg
  • 2017: 1.420.350 besøg

I 2020 var der ca. 12 % flere besøg end året før

Storskrald

Vi henter ved din bolig

Så meget storskrald bliver afhentet

I Aarhus kan man bestille afhentning af storskrald helt gratis. Desuden har en række større ejendomme fast afhentning af storskrald.

2017

4.340 ton

2018

4.940 ton

2019

5.150 ton

2020

6.030 ton

Antal afhentninger af storskrald

I 2020 steg mængden af afhentet storskrald i forhold til de forgående år.

Det skyldes ikke mindst corona, som både gav mange bedre tid til at rydde op derhjemme og samtidig betød, at genbrugsstationerne var lukket en del af foråret. 

Desuden er flere blevet opmærksomme på ordningen og gode til at bestille afhentning. 

Diagram over antal afhentninger af storskrald i Aarhus i 2017-2020

Batterier

Så mange batterier bliver indsamlet

Så mange batterier bliver afleveret og samlet ind. Batterier skal afleveres særskilt fra andet affald, og mængderne er fortsat stigende.

Her kommer batterierne fra
2020 Ton
Henteordning 42,6
Genbrugsstationer 47,9
Ton i alt 90,5
Her kommer batterierne fra
2019 Ton
Henteordning 42,9
Genbrugsstationer 45,6
Ton i alt 88,5
Her kommer batterierne fra
2018 Ton
Henteordning 34,5
Genbrugsstationer 43,7
Ton i alt 78,2
Her kommer batterierne fra
2017 Ton
Henteordning 28,5
Genbrugsstationer 46,5
Ton i alt 75,0
Diagram over indsamlede batterier i Aarhus Kommune i 2017-2020